Obchodní podmínky

obchodní společnosti MedHelp, s.r.o.
se sídlem Kozinova 789, 290 01 Poděbrady II, Česká republika, IČ: 28255356, DIČ: CZ28255356
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135680,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.medhelp-shop.cz,
odpovědný vedoucí: Ing. Lubor Zíta, jednatel
kontaktní údaje: tel.: +420 325 610 462, e-mail: obchod@medhelp-shop.cz
kontaktní webový formulář: https://www.medhelp-shop.cz/kontakt.html

I. Úvodní ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MedHelp, s.r.o., se sídlem Kozinova 789, 290 01 Poděbrady II, Česká republika, identifikační číslo 28255356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135680, (dále jen „prodávající“), vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“).

2/ Kupující se rozlišuje na kupujícího, který je spotřebitel, a kupujícího, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující spotřebitel“) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3/ Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

4/ Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5/ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6/ Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7/ Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.medhelp-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

II. Uživatelský účet

1/ Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2/ Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3/ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4/ Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující nese odpovědnost za jednání pod jeho uživatelským účtem.

5/ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6/ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7/ Prodávající na základě historie objednávek kupujícího nenabízí kupujícímu přednostně individualizované zboží podle jeho dřívějších preferencí a nečiní žádné obchodní nabídky.

III. Uzavření kupní smlouvy

1/ Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2/ Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně popisu jeho hlavních vlastností, způsobu použití a údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.

3/ Webové rozhraní obchodu dále obsahuje cenu jednotlivého zboží. Tyto ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží kupujícímu a nákladů na vrácení zboží prodávajícímu, pokud se jedná o zboží, které nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4/ Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5/ Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží: https://www.medhelp-shop.cz/…-platba.html. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Bude-li zboží doručováno do zahraničí, bude informace o nákladech spojených dodáním zboží sdělena kupujícímu individuálně.

6/ V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

7/ Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

8/ Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM“ kupující bere na vědomí, že se zavazuje k úhradě ceny zboží a dalších nákladů, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zpracováním jeho osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

9/ Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

10/ Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

11/ Jestliže se objednané zboží již nevyrábí, nedodává nebo jej nemá prodávající aktuálně k dispozici (na skladu), zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (uvedené platí i v případě, že kupující obdrží potvrzení objednávky dle předchozího odstavce). V případě, že se prodávající s kupujícím v přiměřené době nedohodnou na změně objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

12/ Kupní smlouva, jakož i povinnosti z kupní smlouvy trvají pro kupujícího do okamžiku zaplacení a převzetí zboží dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, s výhradou práv a povinností souvisejících s odstoupením od smlouvy nebo uplatněním práva z vadného plnění.

13/ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

14/ Prodávající neumožňuje na webových stránkách provádět spotřebitelské recenze zboží. V případě spotřebitelských recenzí zveřejněných na webových stránkách https://www.heureka.cz/ prodávající nezajišťuje jejich ověřování.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1/ Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webovém rozhraní obchodu: https://www.medhelp-shop.cz/…-platba.html. Jedná se o následující způsoby:

  1. Dobírka – kupující zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, resp. kurýrovi přepravní firmy nebo na poštovním úřadě. Platba na dobírku je zpoplatněna dle platného ceníku, který naleznete na https://www.medhelp-shop.cz/…-platba.html
  2. Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu tzv. „výzvu k platbě“ s uvedením čísla svého bankovního účtu a variabilním symbolem a kupující se zavazuje zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.
  3. V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a poté si jej může vyzvednout v provozovně na adrese MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady. Cenu zboží lze na provozovně uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího. Zároveň kupujícímu vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškerou újmu (škodu), která mu přípravou zboží k osobnímu odběru vznikla.
  4. Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay do maximální výše 40.000,– Kč. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.
  5. Bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay do maximální výše 40.000,– Kč. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.

2/ Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3/ Prodávající běžně nepožaduje od kupujícího spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem, jak je uvedeno v tomto článku obchodních podmínek. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4/ Ve výjimečných případech odůvodněných předchozím jednáním kupujícího spotřebitele je prodávající oprávněn od kupujícího spotřebitele zálohu na kupní cenu zboží požadovat uhradit, a to až do výše 100% ceny zboží vč. DPH. Výše zálohy je uvedena v zálohovém daňovém dokladu (faktuře). Prodávající poté kupujícímu spotřebiteli odešle objednané zboží až po úhradě zálohy. Jestliže výše zálohy je nižší než kupní cena zboží, je kupující spotřebitel povinen zbývající část kupní ceny uhradit při převzetí zboží.

5/ V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6/ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7/ Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu prodávajícímu ještě před odesláním zboží kupujícímu (neplatí pro úhradu dobírkou a osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně prodávajícího). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8/ Kupující se zavazuje zaplacením ceny zboží neobcházet ani porušovat práva třetích osob a potvrzuje, že je oprávněn použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží.

9/ Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

10/ Prodávající ke každé vyřízené objednávce buď přiloží nebo kupujícímu zašle na elektronickou adresu kupujícího daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačení DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

11/ V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní obchodu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek (kupní smlouva je považována za neuzavřenou). Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. Způsob dodání zboží

1/ Způsob dopravy a ceny jsou kupujícímu k dispozici při vyplňování objednávky a na stránce https://www.medhelp-shop.cz/…-platba.html. Volba způsobu dodání zboží se provádí výhradně během objednávání zboží z nabídky dodání. Zboží bude dodáno ve lhůtách uvedených u jednotlivých způsobů dopravy na stránce https://www.medhelp-shop.cz/…-platba.html, v případě, že se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

2/ Součástí dodávky zboží není jeho instalace.

3/ Prodávající balné neúčtuje.

4/ V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5/ Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Jestliže si zboží kupující nepřevezme, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhradit náklady na skladné a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozí věty je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškerou újmu (škodu), která prodávajícímu dodáním zboží vznikla.

6/ V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7/ Při převzetí zboží od přepravce se doporučuje kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8/ Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží kupujícím spotřebitelem

1/ Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
- o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, nebo
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

2/ Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme
- zboží, nebo
- poslední kus zboží, objedná-li kupující spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
- poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
- první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

3/ Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, které jsou zveřejněny na webovém rozhraní obchodu. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4/ Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/pro-dejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5/ V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídne, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží by mělo být kupujícím vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození nad míru nutnou k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6/ Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (rozměry, hmotnost) obvyklou poštovní cestou – výše těchto nákladů je závislá na rozměrech a hmotnosti zboží, vzdálenosti pro doručení zboží prodávajícímu a nabídce dopravce, kterého kupující spotřebitel využije. Průměrná cena dopravy zboží do 30 kg činí částku cca 150,– Kč a průměrná cena dopravy zboží do 100 kg činí částku cca 900,– Kč.

7/ V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8/ Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9/ Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Ochrana osobních dat, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1/ Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na webovém rozhraní obchodu.

2/ Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího – tento souhlas může kupující odmítnout udělit již při vyplňování objednávky a i kdykoliv později. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na webovém rozhraní obchodu.

3/ Ukládání tzv. cookies na zařízení upravuje zvláštní dokument zveřejněný na webovém rozhraní obchodu.

VIII. Práva z vadného plnění, reklamace

1/ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (v případě kupujícího, který není spotřebitelem, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku; v případě kupujícího spotřebitele ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2/ Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se tento článek obchodních podmínek v rozsahu bodů 3/ až 18/ pouze na kupujícího spotřebitele.

3/ Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží:

– odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
- je vhodné k účelu, pro který ho kupující spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

4/ Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

– je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
- zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
- je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, a
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

5/ Předchozí odstavec tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

6/ Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7/ Projeví-li se vada zboží, které zakoupil kupující spotřebitel, v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8/ Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže zboží užívat.

9/ Při uplatnění reklamace je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná např. tehdy, žádal-li kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

10/ Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

11/ Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

– prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku obchodních podmínek,
- se vada projeví opakovaně,
- je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele.

12/ Je-li vada zboží nevýznamná, kupující spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku obchodních podmínek); má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

13/ Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, kupující spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

14/ S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

15/ Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

16/ Po marném uplynutí lhůty podle předchozího odstavce tohoto článku obchodních podmínek může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

17/ Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

18/ Jestliže má kupující spotřebitel právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

19/ Kupujícímu, který není spotřebitelem, je prodávajícím poskytována na zboží záruka za jakost v délce 12 měsíců od převzetí zboží. V případě, že kupující, který není spotřebitelem, uplatní záruku za jakost u prodávajícího, je povinen na své náklady doručit zboží prodávajícímu k posouzení vady zboží. Prodávající následně vadu zboží zhodnotí a v případě uznání vady zboží z důvodu záruky za jakost zboží opraví. Jestliže nebude oprava zboží možná nebo bude nákladná, prodávající kupujícímu, který není spotřebitelem, zboží vymění za nové nebo mu vrátí kupní cenu zboží.

20/ Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí zejména u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. O vadu se také nebude jednat, pokud vada zboží vznikla v důsledku jeho nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s pokyny prodávajícího, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem, v důsledku nadměrného zatěžování nebo v podmínkách, které nejsou pro zboží přiměřené, jakož pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

21/ Je-li však na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost, pokud ji prodávající nabídne, se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

22/ Pro zjednodušení procesu reklamace může kupující využít reklamační list zveřejněný na webové rozhraní obchodu: https://www.medhelp-shop.cz/reklamace.html.

23/ Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

1/ Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

2/ Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování.

3/ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, https://www.coi.cz/…rmace-o-adr/.

4/ Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem z kupní smlouvy.

5/ Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6/ Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7/ Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

X. Doručování

1/ Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1/ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit.

2/ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3/ Všechna práva k webovým stránkám a webovému rozhraní obchodu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky a webové rozhraní obchodu nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4/ Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob na webovém rozhraní obchodu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5/ Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6/ Přílohu obchodních podmínek, které jsou zveřejněny na webovém rozhraní obchodu, tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7/ Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 290 01 Poděbrady, adresa elektronické pošty obchod@medhelp-shop.cz, telefon +420 325 610 462, kontaktní webový formulář https://www.medhelp-shop.cz/kontakt.html.

XII. Platnost a účinnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.2.2023.

Přílohy

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF)


Historie obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 4.4.2016 (PDF)

Obchodní podmínky platné od 5.4.2016 do 24.5.2018 (PDF)

Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 do 7.10.2018 (PDF)

Obchodní podmínky platné od 8.10.2018 do 30.7.2020 (PDF)

Obchodní podmínky platné od 31.7.2020 do 14.2.2023 (PDF)